Формата на ПБО винаги ми е допадала.. Учениците наистина разгръщат истинския си потенциал и творчески идеи, стремейки се да покажат най-доброто, на което са способни. Но, ако децата нямат опит за екипна работа, успех едва ли е възможен. Както споменах в преден пост, учениците ми обичат ИТ. Това обстоятелсво ме ориентира да търся онази технолоична среда, която ще бъде и стимул и средство за реализиране на проекта. компютърна залаУчилището притежава 2 компютърни зали, оборудвани с подходящия софтуер и хардуер, за безпроблемното реализиране на проекта..

Възрастова група – ученици от VІ клас(12-13 годишни); Времетраене-януари,февруари и март; При наличие на траен интерес от страна на учениците – до приключване на учебната година; Часова заетост в седмицата – 2 часа история и цивилизация, 1 час ИКТ;

Разчитаме и на часовете по интереси в занималнята, които предоставят възможност на учениците за достъп до интернет(събиране и обработка на информация по поставените задачи) и посещение на училищната библиотека; Тъй като задачите са свързани пряко с изучавания материал по история и цивилизация и ИТ, то подготовката и реализираното на задачите подпомагат обучителния процес по тези учебни дисциплини. Реализираните продукти на учениците могат да бъдат използвани като помощен обучителен материал по История и цивилизация. Проектът (ще) се развива в 3 направления:

1.Исторически събития след Освобождението, които оказват огромно влияние на развитието на страната ни; Идеята е учениците, разделени на екипи да проучат избрано събитие, което да представят като ТВ репортаж, пречупено през техния опит и разбирания, в рамките от 1 до 3 минути;Средството-кинект; Програмата – NuvixaStage Presence;

2. Исторически личности от Възраждането и следосвобооденското ни минало, които оставят трайна следа в съзнанието на българите. Учениците ще проучат възможностите на xbox 360 Avatar. На базата на възможностите му, ще подберат личности. Ще изготвят биография на тези личности. Ще открият литературни описания на избраните личности ( ако съществуват такива), снимки и портрети с характерни черти и белези, които да подпомогнат създаването на 3D анимиран образ чрез Avatar.

3.Българи! Юнаци! Или появата на българския спорт. Учениците ще проучат историята на спорта в следосвобожденста България. Ще представят наученото под формата на презентация. Ще организират състезания с помощта на xbox360 и кинект .

Междупредметни връзки : ФВС, БЕЛ, Изобразително изкуство, Английски език….

В следващия пост: Предварителна подготовка